Villkor & Garantier

Villkor & Garantier

Resman Uppsala AB har ställt lagstadgad garanti hos Kammarkollegiet, i enlighet med Resegarantilagen.

Resegarantin utgör ett ekonomiskt skydd för resenärer när resor blir inställda eller avbrutna. Resegarantilagen hittar du på följande länk http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.htm

För att veta om en resebyrå eller arrangör har ställt ekonomisk garanti enligt Resegarantilagen kontaktar man Kammarkollegiet, https://www.kammarkollegiet.se

Från och med den 1 augusti 2018 gäller en ny lag för paketresor. En viktig förändring i den är att om du bokar en paketresa ger det dig ett bättre skydd än om du köper resa och boende var för sig. Därför är det viktigt att veta om resan du bokar är en paketresa eller inte. Du som väljer att boka din resa hos oss på Resman har alltid kunnat vända dig till oss för att få hjälp med att lösa olika problem som eventuellt kan uppstå. Så kommer det att vara även i fortsättningen. Läs gärna mer på www.konsumentverket.se

 

Tänk på att de villkor som gäller för din resa står, alltid på din bekräftelse från oss.

Andra bra länkar:

Lagen om paketresor: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921672.HTM

Flygpassagerares rättigheter: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0011.02/DOC_1&format=PDF

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Resman Uppsala AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Resman Uppsala AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om en resenär befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Resman Uppsala AB har tecknat skydd vid obestånd hos Vector Nordic. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Resman Uppsala AB:s obestånd.

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html

Våra samarbetspartners